Vietējā līmeņa jaunatnes darba un starptautisko iespēju savienošana.

Jaunatnes darbs, ko veicam

Mēs dalāmies ar mūsu jaunatnes darba prakses piemēriem, vienlaikus ievērojot jauniešu privātumu, stāstus un vajadzības. Šeit varat atrast praksē pārbaudītas pieejas un gadījumu izpētes.

Mēs savienojam vietējās jaunatnes organizācijas ar Eiropā pieejamajām iespējām un resursiem. Mēs radām plašākas iespējas jauniešu apmācībām un izaugsmei.

Šis tīkls balstās uz lielāku jaunatnes darbinieku un organizāciju “komandu” un vairo tos resursus un iespējas, kas pieejami visiem iesaistītajiem.

Daudzi resursi ir veltīti izglītojošām Eiropas jaunatnes programmām. Viens no šo programmu mērķiem ir atbalstīt jauniešus, kuriem trūkst atbalsta un kuri ir dzīves sākumposmos saskaras ar lielākām grūtībām.

Pastāv “vietējie varoņi”, jaunatnes darbinieki un organizācijas, kas būtiski maina šo jauniešu dzīves. Šie vietējie darbinieki bieži tiecas paplašināt jauniešu, ar kuriem viņi strādā, iespējas, tomēr viņiem ir ierobežoti resursi.

Mēs palīdzam jauniešiem pārvarēt šķēršļus un sniedzam viņiem iespējas piedalīties mācību programmās, kas ir vieglāk pieejamas jauniešiem, kuriem ir bijusi mazāk izaicinoša pieredze.

Resursi

Check out the Resources page created and recommended by our network.
Tools and Activities for Empowering Youth with Fewer Opportunities for Sustainable Change
As she steps into the turbulent waters of adolescence, Anna (a pseudonym) represents the struggles and resilience of many at-risk Roma young women. Her story, a tapestry of challenges, dreams, and determination,

Pieejas

Pieredzē balstīta izglītība

Mūsu galvenā pieeja ir balstīta uz pieredzē balstītu izglītību un pieredzē balstītām mācībām. Dalībnieki mācās par sevi, apgūst grupu darbu un sadarbību neformālā vidē, pēc tam pārdomājot savu pieredzi. Šāda pieeja veicina indivīda personības attīstību, sadarbības prasmes grupā un paplašina indivīda komforta zonu, sastopoties ar jaunu pieredzi, kurai seko pārdomas.

Grupu procesu, neformālo mācību un komandas veidošanas treniņi

Mūsu organizācijas pasniedzēji izmanto neformālo mācību kontekstu, pieredzē un “piedzīvojumos” balstītu izglītību, veicina grupu procesus un vada pārdomu procesus, lai no grupām izveidotu reālas, uz sadarbību vērstas komandas, kas spēj efektīvi mobilizēt savus resursus, kā arī izmantot un novadīt kolektīvās zināšanas un individuālās prasmes komandas interesēm.

Mentorēšana – atbalstoša saruna

“Tikai tad, kad attiecamies pret citu personu kā pret personību, kad uzņemamies atbildību par sevi attiecībās, kad jūtam, ka mums ir tiesības būt tādiem, kādi esam, mēs varam reāli palīdzēt citiem. Šāda dziļa klienta un terapeita sadarbība var mazināt sāpes, kas rodas, pacientam jūtoties vientuļi." (Rodžerss, K., 2008, 118. lpp.) Savstarpējās sarunās mēs cenšamies pielietot iepriekš minētos Rodžersa principus neatkarīgi no tā, vai konteksts ir mentorēšana vai atbalstošas sarunas.

Uz risinājumu vērsta pieeja

Uz risinājumu vērstas pieejas galvenā ideja ir, ka terapijā un/vai veicināšanā ir vērts koncentrēties uz tādu uzvedību un ieradumu identificēšanu un nostiprināšanu, kas gluži vienkārši labi strādā, pamīšus pievēršot uzmanību un vairojot izpratni par sasniegumiem un pieejamajiem resursiem, nevis problēmām, kas ceļā rodas. Šī pieeja ir balstīta uz pieņēmumu, ka katrs klients ir pats savas dzīves eksperts. Uz risinājumu vērstā pieeja labi strādā gan individuālā, gan komandas, gan organizācijas līmenī.

Traumu apzināšanās pieeja

Jaunieši, kas piedalās mūsu programmās, ir bieži saskārušies ar personiskām pieredzēm, kas spēcīgi ietekmējušas viņu dzīvi. Lai spētu sadzīvot ar piedzīvotajiem potenciāli traumatiskajiem notikumiem, viņi uzvedas un ir klātesoši citādi, salīdzinot ar vienaudžiem, kuriem šādu pieredžu nav. Analizējot jauniešu uzvedību, traumu apzināšanās pieeja palīdz mums uzdot sev jautājumu “Kas ar viņu ir noticis?”, nevis “Kas ar šo uzvedību nav kārtībā?”. Šāda pietāte apvienojumā ar līdzjūtību un profesionālām zināšanām palīdz mums īstenot mūsu programmas veidā, kas veicina jauniešu no nelabvēlīgas vides līdzdalību un personīgo attīstību. 

Mākslinieciskās izteiksmes rīki

Mūsu pielietotie mākslinieciskās izteiksmes rīki galvenokārt ir vērsti uz radošuma, brīvības sajūtas, pašizpausmes kā vērtības pašas par sevi veicināšanu. Ar šo rīku palīdzību mēs veicinām garīgās veselības, noturības un vispārīgu kompetenču attīstību. Izmantoto māksliniecisko metožu klāsts ir plašs un ietver procesus, kas orientēti uz brīvu pašizpausmi zīmēšanā un gleznošanā, citām manuālām radošām aktivitātēm, brīvām kustībām un deju, improvizācijas teātri, pasakām un stāstniecību.

Approaches in practice

Dalieties ar savu pieredzi